nie jesteś zalogowany
   
   
   
 
Regulamin Warszawskiego Klubu Srebrniaka im. Edwarda Żlotkowskiego


§ 1 Warszawski Klub Srebniaka im Edwarda Złotkowskiego działa w strukturach Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego i jest jego nierozerwalną częścią

§ 2 Terenem działania klubu jest Polska

§ 3 Do klubu mogą przynależeć wszyscy hodowcy, miłośnicy grupy P.D.L. z terenu Polski, zrzeszeni w organizacjach należących do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego inwentarza którzy zgłoszą chęc wstąpienia. Do klubu należeć mogą też hodowcy niezrzeszeni w P.Z.H.G.R.i.D.I. Do przyjęcia do klubu potrzebny jest jeden wprowadzający członek klubu. Przyjęcie kandydata następuje po głosowaniu na zebraniu ogólnym klubu z wynikiem 50 % głosów +1.

§ 4 Zebrania ogólne klubu odbywają się w miarę potrzeb lecz minimum dwa razy w roku / na wiosnę i jesień.

§5 Zebrania ogólne rozpatrują wszystkie sfery działalności klubu, przyjmowanie nowych członków, decydowanie o szkoleniach sprawy związane z organizacją wystaw klubowych, uczestnictwo w innych wystawach w tym krajowej, międzynarodowych, usuwanie konfliktowych i niesubordynowanych członków itp. Wszystkie decyzje zapadają podczas głosowania zwyczajnego stosunkiem głosów 50 % +1.

§ 6 Dla lepszego i sprawniejszego działania klub wybiera spośród swoich członków zarząd klubu/ 3 osoby. 1-przewodniczącego, 2- skarbnika, 3- sekretarza. Zarząd klubu zajmuje się funkcjami administracyjnymi i działa w imieniu klubu na zewnątrz.

Wystawy

§ 7 Klub może organizować samodzielnie wystawy klubowe jak i również przy wystawie W.Z.H.G.R.i.D.O jak i odrębne zaznaczając swoją obecność banerami, logiem, miejscem klubowym/stolik/ w porozumieniu z organizatorem wystawy głównej.

§ 8 Klub może przyznawać klubowe nagrody i wyróżnienia niezależne od głównych nagród przyznanych przez organizatora. Nagrody fundowane są ze składek klubowych jak i przez sponsorów.

Członkowie

§ 9 Członkowie mają prawo używać emblematów klubu/ znaczki z logo, proporczyki i inne. Mają prawo uczestniczyć w całym życiu klubu/ wystawy, szkolenia, głosowania w sprawach klubowych/ otrzymywać nagrody/ tytuły wyróżnienia przyznane przez klub.

§ 10 Członkowie mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach klubu/ 3 nieusprawiedliwione nieobecności na zebraniu skutkuje usunięciem klubu, podporządkować się pod statut W.Z.H.I.R.i.D.O

Postanowienia końcowe

§ 11 Warszawski klub srebrniaka im. Edwarda Złotkowskiego powstał z inicjatywy warszawskich hodowców grupy P.D.L dla utrzymania jak najwyższego poziomu hodowli tych gołębi poprzez wspólne szkolenia, rozwiązywanie problemów hodowlanych i koleżeńskiej pomocy.
§ 12 Przyjął imię patrona Edwarda Złotkowskiego dla uczczenia jego zasług i osiągnięć w hodowli rasy srebrniak